تبلیغات
خدمت به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری Learning Disability - كودكان ناسازگار
 
خدمت به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری Learning Disability
کمک به دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری و اطلاع رسانی به اولیا و معلمان
درباره وبلاگ


هدفم فقط و فقط خدمت به کودکان سرزمینم است. بخصوص دانش آموزان LD که مورد نامهربانیهای زیادی قرار می گیرند.
دست همه دوستان و بزرگواران خوبم را برای همکاری می فشارم.

مدیر وبلاگ : خلیل حسین پناهی
نظرسنجی
مطالب این وبلاگ تا چه حد برای شما مفید می باشد؟
چهارشنبه 25 خرداد 1390 :: نویسنده : خلیل حسین پناهی


کودکان ناسازگار

درمانهاى مؤثر ADHD شامل استفاده از داروهاى محرك و تغییر رفتار مى گردد.علیرغم اثبات اثر بخشى داروهاى محرك در درمان این اختلال، به چندین دلیل رویكردهاى كاملاً داروشناختى از پیامد هاى چندان خوش بینانه اى برخوردار نیستند.از همین جا مى توان نیاز به تشخیص درمانهاى روانى - اجتماعى اثر بخش را ملاحظه نمود. همین امر موجب گردیده است كه انجمن روانشناسى امریكا (APA) در طبقه بندى اش از این مداخلات تحت عنوان (درمانهاى به لحاظ تجربى معتبر)یاد كند.مداخلات رفتارى مستلزم دستكارى عوامل محیطى پیش از بروز رفتار ناسازگار (مانند محیط ،ساختار)یا پیامد هاى این رفتار(مانند توجه بزرگسالان ) مى باشد.با توجه به ماهیت مزمن و فراگیر این اختلال مى بایست درمانهاى رفتارى (نظیر دارو) به گونه اى پیوسته و طولانى مدت در هر محیطى (منظور محیطى كه اكنون اختلال در آن وجود دارد) به كار گرفته شوند در این جا درمانهاى روانى- اجتماعى مؤثر مرور و در یك چار چوب آسیب شناسى روانى رشدى ارائه گردیده اند.

2etxn9k1344licj556gc.jpg

كودكان ناسازگار

درمانهاى مؤثر
ADHD شامل استفاده از داروهاى محرك و تغییر رفتار مى گردد.علیرغم اثبات اثر بخشى داروهاى محرك در درمان این اختلال، به چندین دلیل رویكردهاى كاملاً داروشناختى از پیامد هاى چندان خوش بینانه اى برخوردار نیستند.از همین جا مى توان نیاز به تشخیص درمانهاى روانى - اجتماعى اثر بخش را ملاحظه نمود. همین امر موجب گردیده است كه انجمن روانشناسى امریكا (APA) در طبقه بندى اش از این مداخلات تحت عنوان (درمانهاى به لحاظ تجربى معتبر)یاد كند.مداخلات رفتارى مستلزم دستكارى عوامل محیطى پیش از بروز رفتار ناسازگار (مانند محیط ،ساختار)یا پیامد هاى این رفتار(مانند توجه بزرگسالان ) مى باشد.با توجه به ماهیت مزمن و فراگیر این اختلال مى بایست درمانهاى رفتارى (نظیر دارو) به گونه اى پیوسته و طولانى مدت در هر محیطى (منظور محیطى كه اكنون اختلال در آن وجود دارد) به كار گرفته شوند در این جا درمانهاى روانى- اجتماعى مؤثر مرور و در یك چار چوب آسیب شناسى روانى رشدى ارائه گردیده اند.

یكى از نخستین ملاحظات چارچوب آسیب شناسى روانى رشد، تناسب رشدى رفتار است.توجه به این ،اقتضاى رشدى براى تشخیص
ADHD وتعیین اهداف درمانى شایسته ،درك محرك هاى محیطى در هر دوره زمانى رشدى خاص، اساسى و مهم است، مثلاً در مراحل خاصى از رشد بسیارى از خصوصیات رفتارى ADHD(نظیر اشكال در حفظ توجه،سطوح بالاى فعالیت)بهنجار هستند و بر اساس انتظارات محیطى در یك مرحله رشدى خاص ممكن است یا بالعكس آسیب رسان محسوب نشوند.بنابراین پیش از تشخیص لازم است از رفتار كودك را با هنجارهاى رشدى مقایسه و اختلال عملكرد را در چندین حوزه مورد ارزیابى قرار دهیم.همچنین باید اهداف درمانى شایسته مبتنى بر عملكرد بهنجار سنى باشند.به لحاظ رشدى درمانها مى بایست حساس بوده یعنى مستلزم توجه، دقت به سطح رشد شناختى ،نیازها و چالشهاى كودك باشند .در این خصوص درمانهاى رفتارى براى كودكان سنین پایین باید شامل پیامدهاى ملموس،معمول بوده و بلافاصله پس از رفتار ارائه شوند به طورى كه كودك به درك ارتباط بین رفتار خویش و پیامد آن نایل گردد.
به همین ترتیب درمانهاى نوجوانان نیز باید به امورى چون نیاز به استقلال توجه داشته باشند(مثل درگیر ساختن كامل آنها در مسیر درمان).در تمام گروههاى سنى پیامد هایى باید انتخاب شوند كه براى آن مرحله خاص رشدى به معنى داروى برانگیزاننده باشند.مثلاً ممكن است براى نوجوانان وقفه تنبیه نامناسبى باشد حال آنكه گرفتن امتیازات، منع فعالیت هایى چون صحبت با تلفن ،رفتن به مراكز تفریحى با دوستان،عدم دسترسى به ماشین تنبیه بسیار مؤثرترى محسوب گردد.بدین ترتیب درمانها مى بایست با استفاده از راهكارهاى رفتارى به لحاظ رشدى حساس به انتقالهاى رشدى تغییر یابند تا در این صورت منعكس كننده رفتارهایى باشند كه بسیار آسیب رسان هستند (نظیر ناتوانى در سازمان دهى براى انتقال به مدارس متوسطه) در نهایت دیدگاه آسیب شناسى رشدى بر این نكته تأكید مى ورزند كه كودكان در چندین بافت مهم یعنى خانه و مدرسه قرار دارند.این بافت ها در بردارنده چندین عامل خطرآفرین یا حفاظتى مى باشند كه باید این عوامل جهت ارتقاء پیامد هاى رشدى مورد پرورش یا تغییر قرار گیرند.طبق تعریف نشانگان
ADHD و آسیب هاى مربوط به آن باید حداقل در دو حیطه وجود داشته باشد.بنابراین براى دستیابى به حداكثر سودمندى درمانها در هر حیطه باید اجرا شوند به علاوه درمانهاى روانشناختى مؤثر در ADHD به والدین و معلمان به عنوان عواملى مى نگرند كه بوسیله آنها مستقیماً به كودك ارائه مى شود. بررسى ادبیات پژوهشى حاكى از آن است كه رفتار هاى كودكان مبتلا بهADHD براى والدین و نیز احتمالاًبراى معلمان استرس آور است.
علاوه بر این بسیارى از والدین كودكان
ADHD خود ، آسیب شناسى روانى را تجربه مى كنند كه البته این امر با پاسخ زیر بهینه به درمانهاى ADHD مرتبط است.بنابراین درمانهاى جامع بر ارزیابى كامل نقاط قوت وضعف محیط كودك (همچون خانواده، گروه همسالان،موقعیت كلاسى )به این صورت است كه درمانها مى توانند كودك، والدین و عوامل مؤثر در بروز رفتار مشكل آفرین را مورد هدف خود قرار دهند.اكنون به بحث خود در خصوص درمانهاى مؤثر براى كودكان ADHDبرخواهیم گشت.مطلب را با بحث در مورد سودمندى و محدودیتهاى مداخلات دارو شناختى و توجیه نیاز به درمانهاى روانشناختى آغاز مى كنیم سپس به مرور ادبیات پژوهشى در زمینه اثر بخشى درمانهاى روانى اجتماعى مى پردازیم.
* داروهاى محرك
استفاده گسترده و مدارك بسیارى در مورد سودمندى داروهاى محرك وجود دارد.این گونه ارزیابى شده است كه حداقل
۸۵ درصد كودكان با تشخیص ADHD بوسیله داروهاى محرك درمان شده اند.در تعدادى از بررسیها بویژه سنجش نشانگان ADHD براى اكثریت كودكان (منظور كودكانى كه این داروها برایشان تجویز شده است) اثرات مفید و عمده داروهاى محرك آشكار گردیده است. مثلاً ثابت شده است كه محركها سبب كاهش حواس پرتى در كلاس و افزایش رفتار مربوط به تكلیف، قبولى و بازدهى تحصیلى مى شوند. به علاوه مشخص شده كه این داروها موجب كاهش رفتارهاى اجتماعى منفى نظیر پرخاشگرى، تعاملات ناشایست با همسالان، تعاملات منفى والد- كودك مى شوند.
با این حال چندین محدودیت مهم در رویكرد منحصراً داروشناختى به درمان
ADHD وجود دارد.كه شامل موارد زیر مى شوند :اثرات محدود داروهاى محرك بر مشكلاتى چون پیشرفت تحصیلى و روابط با همسالان، این حقیقت كه بیش از ۳۰ درصد كودكان پاسخ مؤثر روشن به محركها نمى دهند.
عدم پیوستگى درمان به دلیل اثرات جانبى داروها چون بیخوابى، بازدارى اشتها، اثرات جانبى طولانى مدت بالقوه معكوس در دریافت محركها، نداشتن پیش آگهى در خصوص پرهیز غذایى، دارویى و كمى اثرات حمایت كننده از اثرات مفید و طولانى مدت درمان دارویى بر حوزه هاى اختلال .
سرانجام ادبیات پژوهشى حاكى از این هستند كه
ADHD با گروهى از مشكلات خانوادگى مرتبط مى باشد و غیر محتمل است كه داروهاى محرك جهت درمان نیاز هاى چند گانه سلامت روانى و آسیب هاى فراگیر متداول در این خانواده ها كافى باشد. به علاوه ما اخیراً دریافته ایم كه مقدار محرك براى كودكان ADHD منجر به بهبود در عملكرد و خلق والدین نمى گردد.در نهایت نتایج مربوط به بررسى درمان چند الگویى كودكان ADHD پیشنهاد مى كنند كه به رغم مؤثر بودن داروها در كا هش نشانگان ADHD تنها درمانهاى تركیبى رفتارى - داروشناختى منجر به مهارتهاى اجتماعى و روابط والد - كودك پیشرفته (از جمله كاهش سبك والدین ناملایم و نامؤثر) مى گردد. به علاوه كودكانى كه از این درمانهاى مركب بهره مند شده اند احتمالاً بیشتر بهنجار مى شوند.شواهد مهمى وجود دارند كه بر درمان رفتارى به عنوان یك مؤلفه با ارزش در درمان ADHD اشاره دارند.
* مداخلات مبتنى بر خا نواده
رفتارهاى بى توجهى، بیش فعالى و تكانش گرى كه مشخصه
ADHD هستند اغلب سبب بروز اختلال در روابط والد - كودك و افزایش استرس در والدین این كودكان مى گردد.با گذشت زمان والدین ممكن است در مقابل این رفتارها از راهكارهاى تربیتى ناسازگارانه و غیر تولیدى استفاده كنند.البته این امر مى تواند در حفظ یا برطرف كردن مشكلات رفتارى موجود مؤثر باشد به همین خاطر یكى از مؤلفه هاى درمان جامع براى ADHD كار مستقیم با والدین است تا براى افزایش نتایج مثبت، رفتارهایشان را تغییر دهند. از آنجایى كه داشتن والدین ضعیف یكى از مهمترین عامل پیشگویانه پیامدهاى منفى طولانى مدت در كودكان با مشكلات رفتارى است، تغییر و اصلاح مؤثرانه نحوه عمل این والدین از اهمیت برخوردار است. بنابراین آموزش رفتارى به والدین یكى از مؤثرترین راهها براى اصلاح رفتار آنها و در نتیجه درمان ADHD است.
آموزش رفتارى به والدین در درمان كودكان
ADHD اختلال مخالفت نا فرمانى- اختلال سلوكى و نیز بسیارى از اختلالهاى درون سازى از پیشینه طولانى مدت و موفقیت آمیزى برخوردار است. آموزش رفتارى والدین آشكارا براى آنها آموزشهاى مربوط تكنیكهاى تغییر رفتار را فراهم مى آورد.این تكنیكها مبتنى بر اصول یادگیرى اجتماعى هستند.به والدین آموزش داده مى شود تا پیش آیندها و پیامدهاى رفتار كودك خود را تشخیص و دستكارى كنند، رفتارهاى مشكل آفرین را هدف قرار داده و بررسى كنند، رفتارهاى اجتماعى را از طریق تحسین، توجه مثبت، پاداشهاى محسوس مورد تشویق قرار داده و رفتارهاى ناخواسته را طریق نادیده گرفتن با برنامه، وقفه و دیگر تكنیكهاى مربوط به روشهاى غیر جسمانى (مثل حذف امتیازات) كاهش دهند.
اثر بخشى آموزش به والدین در درمان
ADHD حداقل در
۲۸ مطالعه چاپ شده ارزیابى گردیده است.این مطالعات از مداخلات آموزش به والدین استفاده كردند و كودكان بین سنین ۳و ۱۴ سال را در برمى گرفتند.طرح هاى بررسى ناهمگن بودند(مثلاً تصادفى، كوشش هاى بالینى كنترل شده، مطالعات موردى منفرد) و آموزش به والدین كه با مؤلفه هاى درمانى متفاوت تركیب شده بود.در كل این بررسیها حاكى از آن بودند كه آموزش والدین منجر به پیشرفت هاى كودكان ADHD در چندین حیطه مهم، ارزیابى هاى بسیار با ارزش والدین از رفتارهاى مشكل و رفتارهاى منفى مشاهده شده از سوى كودك با مقدار میانگین
۰/۸۷ (۲/۲۵ -۰/۰۹- دامنه )شده و در برخى موارد همچنین این آموزش سبب بهبودى در دیگر حوزه ها نظیر گزارشهاى والدین از استرس، رفتارهاى اجتماعى و پذیرش گردیده است.
* مداخلات مبتنى بر مدرسه
بسیارى از دشواریهاى مربوط به
ADHD، بى توجهى، بیش فعالى / تكانش گرى هر دو ممكن است با رفتار كودك در كلاس، توانایى یادگیرى مداخله كنندو بدین ترتیب سبب پیشرفت تحصیلى پائین تر و آسیب عملكرد در محیط مدرسه شوند.
محققان مدتهاست كه راههاى مؤثر در كمك به كودك
ADHD را آزموده اند.هدف این بوده است كه كودكان به نحو مناسب ترى در مدرسه رفتار كرده و به لحاظ تحصیلى عملكرد بهترى داشته باشند.
*مدیریت رفتار در كلاس
مداخلات كلاسى مبتنى بر رفتار به لحاظ تجربى در درمان كودكان
ADHD مورد حمایت واقع شده اند.همانند آموزش به والدین به طور كلى مداخلات رفتارى كلاس شامل مشاوره هاى منظم با معلم كودك در خصوص استفاده از راهكارهاى تغییر و اصلاح رفتار است.مشاوره ها معمولاً با آموزش روانشناختى در خصوص ADHD، تشخیص رفتارهاى خاص مورد هدف بر اساس بررسى عملكردى رفتار (نظیر آزمودن پیش آیند ها، رفتارها و پس آیندها)آغاز مى شوند. بنابراین به معلمان آموزش داده مى شود تا به استفاده از تكنیكهاى رفتارى خاصى نظیر تحسین، نادیده گرفتن با برنامه، درخواستهاى مؤثر، وقفه و نیازها، كارتهاى گزارش روزانه (DRC) یا برنامه هاى مدیریت وابستگى گسترده كلاس بپردازند.
DRC نوعى مداخله مبتنى بر مدرسه است كه در آن اهداف رفتارى خاص تعیین و به كودك در خانه براى رسیدن به این اهداف پاداش داده مى شود. اهداف رفتارى در یك سطح چالش برانگیز اما دست یافتنى تعیین و به میزان فزاینده اى دشوارتر ساخته مى شوند تا رفتار كودك در سطوح بهنجار رشدى (بر اساس اصل شكل دهى )قرار گیرد.همچنین DRC بازخورد روزانه در خصوص رفتار و عملكرد كودك در مدرسه به والدین ارائه داده و این فرصت را فراهم مى آورد تا آنها در مورد رفتار كلاسى به كودك تقویت پشتیبان دهند، تعدادى از اهداف DRC، فراوانى بازخورد و تقویت براساس سطح رشد كودك قرار دارد.مثلاً كودكان سنین پائین یا بسیار تكانشى ممكن است نیازمند اهداف كمتر، بازخورد وتقویت بیشتر در مقایسه با كودكان بالاتر یا نوجوانان باشند.بسیارى از محققان به اثرات سودمند DRC بر روى سنجش هاى رفتارى و ارزیابى معلم از رفتار كلاسى اشاره كرده اند.
بسیارى از مطالعاتى كه به بررسى مداخلات مدرسه اى مى پردازند از سطوح تك آزمودنى یا گروهى استفاده مى كند كه هر یك در برگیرنده لیست انتظار یا یك گروه كنترل بدون درمان است و اكثراً نیز به بررسى اثرات مدیریت وابستگى بر روى سنجش هاى وابسته (نظیر مشاهدات مستقیم و درجه بندى هاى معلمان) مى پردازند.
اكثریت این مطالعات پیشنهاد مى كنند كه مداخلات رفتارى مدرسه نوعاً منجر به پیشرفتهاى بسیار بزرگى در این سنجش ها شده اند (مقادیر اثر در دامنه
۱/۴۴ و اثرات بزرگتر نوعاً در سنجش هاى رفتار كودك نسبت به بخشهاى بالینى و تحصیلى یافت شده) بنابراین مداخلات كلاسى مبتنى بر رفتار ظاهراً داراى ابزارهاى بسیار مؤثر تغییر رفتار در كودكان ADHD در محیط مدرسه مى باشند. با وجود این همانگونه كه همكارى متخصصان مدرسه براى این مداخلات لازم و ضرورى است، تعدادى چالش یكسان در برنامه هاى رفتارى خانه وجود دارد یعنى اثرات درمانى مؤثر به استفاده مداوم از تكنیكهاى تغییر و اصلاح رفتار از سوى معلمان متكى هستند.
*مداخلات تحصیلى
مداخلات كلاسى مبتنى بر رفتار، نوعاً شركت در تكالیف و رفتارهاى مشكل آفرین را هدف قرار مى دهند.در حالیكه مداخلات تحصیلى اساساً متمركز بر دستكارى شرایط پیش آیند نظیر ساختار آموزشى یا مواد آموزشى هستند و البته هدفشان بهبود پیامدهاى تحصیلى و رفتارى هر دو مى باشد.مثلاً یك گروه از مداخلات رفتارى براى هدف قرار دادن مشكلات مربوط به تكالیف خانه از طریق برنامه ریزى زمان تكلیف خانه، همكارى معلم - والد ایجاد شده اند و عمدتاً این برنامه ها اثرات مبتنى بر اجرا و دقت در انجام تكالیف منزل داشته اند.به دلیل وجود ارتباط قوى بین
ADHD و پیشرفتهاى تحصیلى، میزان بالاى مشكلات یادگیرى، حفظ پایه تحصیلى، اخراج، ترك تحصیل در نوجوانان داراى این اختلال، هدف قرار دادن اشكالات تحصیلى مؤلفه اى مهم در درمانهاى جامع كودكان ADHD محسوب مى گردد.
از جمله رویكردهاى تحصیلى ایجاد شده كه از برخى حمایتهاى اولیه نیز برخوردار بوده اند عبارتند از: تغییر ساختارى و تكلیف، آموزش از طریق همسالان،آموزش با كمك كامپیوتر و آموزش راهكار . تغییرات تكلیف و ساختارى مستلزم انجام كارهایى چون كاهش میزان تكلیف،تقسیم آنها به خرده واحدها و تعیین اهدافى براى كودك است تا او بتواند در فواصل زمانى كمتر با استفاده از تحریكات فزاینده در تكلیف (مثل رنگ ، بافت و میزان ارائه محرك ) ، تغییر درارائه آموزش با توجه به سبك یادگیرى منفرد دانش آموز، به پیشرفت نایل گردد. آموزش با كمك كامپیوتر نیز مستلزم دستكارى فرمت تكلیف از طریق ارائه موضوعات خاص آموزشى ، برجسته ساختن مواد آموزشى مهم ، استفاده از ابعاد حسى چندگانه، تقسیم محتواى مواد آموزشى به بخشهاى كوچكتر اطلاعات وارائه بازخوردهاى سریع به دنبال پاسخ صحیح است.
رویكرد آموزشى آموزش راهكار نیازمند آموزش به دانش آموز براى استفاده از یك سرى روشها و راهكارهایى است كه به طور خاص نشان دهنده درخواستهاى مربوط به موقعیت تحصیلى، یادداشت بردارى،مهارت هاى مطالعه، انجام تكلیف منزل یا روشهاى تقویت به خود هستند.
در آموزش از طریق همسال نیز یك دانش آموز به یارى، آموزش و بازخورددیگرى مى شتابد.او از این طریق به طور همزمان بر روى اهداف تحصیلى ومهارت اجتماعى كار مى كند .
گرچه شمار مطالعات درمانى كه سعى در به كارگیرى مداخلات تحصیلى نیز داشته اند، بسیار اندك است، بررسى هاى موجود حاكى از آن هستند كه این مداخلات از اثرات سودمندى بر روى عملكرد تحصیلى برخوردار هستند.
اخیراً یك فراتحلیل مربوط به مداخلات مبتنى بر مدرسه در این كودكان آشكار ساخت كه مدیریت رفتار و مداخلات تحصیلى هر دو اثرات مثبت مشابهى بر روى رفتار مرتبط با
ADHD دارند.
به دلیل تعداد نسبتاً اندك مطالعات در سنجش پیامد هاى تحصیلى، فهم اثر بخشى و سودمندى این رویكردها بر روى عملكرد تحصیلى دشوار است.در مداخلات تحصیلى ممكن است رویكرد هاى مدیریت وابستگى بیشتر ترجیح داده شوند كه آنها از طریق معلمانى به كار گرفته مى شوند كه بطور مستقیم و با زمان بیشتر نقایص تحصیلى را به طور جامع مورد هدف قرار مى دهند.
با وجود یافته هاى این فرا تحلیل همچنین نیاز بیشتر به پژوهش در این حیطه، سنجش زنان یا نوجوانان،ارزیابى قدرت تعمیم درمان در طول زمان و محیطهاى دیگر، بررسى یكپارچگى درمان و اعتبار اجتماعى نتایج را آشكار مى سازد. به علاوه به دلیل كوچك بودن تعداد نمونه و عدم سنجش كافى یكپارچگى و درستى درمان در مطالعات انجام شده بر روى محیط كلاس دشوار است كه بفهمیم آیا مى توان از طریق محدود ساختن نتیجه گیرى ها، این درمانها را مى توان به كار گرفت به منظور اثبات اینكه درمانهاى مذكور به لحاظ تجربى حمایت شده اند.لازم است این مداخلات در كوشش آزمایشى تصادفى و كنترل شده مورد آزمون و بررسى قرار گیرند.مطالعات بیشتر همچنین باید سعى در ایجاد و بررسى راهكارهاى آموزشى جدید، مقایسه اثرات رویكردهاى مداخلاتى گوناگون و استفاده از اطلاعات مربوط به ارزیابى عملكرد براى طرح هاى مداخلات منفرد كنند.
* مداخلات همسالان ، آموزش مهارتهاى اجتماعى
مشكلات درون شخصى به عنوان یكى از مشخصات كودكان
ADHD محسوب مى شود.كودكان داراى سطوح بالاى بیش فعالى، سركشى و پرخاشگرى در سنجش هاى جامعه سنجى به گونه اى منفى از سوى همسالانشان ارزیابى شده و بیشتر محتمل است كه مورد طرد واقع شوند.در بررسى كویى و داگ مشخص شد روابط ضعیف با همسالان عامل پیشگویانه براى پیامد هاى منفى طولانى مدت در كودكان پریشان مى باشد.
مداخلات مربوط به مهارتهاى اجتماعى بر ایجاد و تقویت استفاده از مهارتهاى اجتماعى شایسته (نظیر ارتباطات، همكارى، شركت، اعتبار یابى) متمركز هستند به نظر منطقى مى رسد كه چنین مداخلاتى سبب بهبود رفتار اجتماعى این كودكان شوند با این حال شواهد متقاعد كننده اى در حمایت از سودمندى مداخلات مربوط به مهارتهاى اجتماعى در این گروه از كودكان وجود ندارد . اخیرا ً آشكار شده كه تركیب آموزش به والدین و آموزش مهارت هاى اجتماعى در این مطالعات داراى اثرات درمانى قوى تر و با قدرت تعمیم بیشتر در مقابل آموزش مهارتهاى اجتماعى به تنهایى بوده است.
در یك مطالعه بر روى كودكان
ODD (اختلال نافرمانى - مخالفت)،CD (اختلال سلوك) و ADHD ، آموزش به والدین ، آموزش مهارت هاى اجتماعى هر یك به تنهایى و تركیب این دو آموزش بدون هیچ گروه كنترل درمان مورد مقایسه قرار گرفت. مشخص شد تمامى درمانها منجر به بهبود رفتارى معنى دارى در كودكان و والدین شده اند.
با این حال بزرگترین و تعمیم یافته ترین اثر در خانه، مدرسه، همسالان براى گروهى دیده شد كه از تركیب آموزش به والدین و مهارتهاى اجتماعى برخوردار شده بودند.این یافته ها گویاى آن هستند كه در مقایسه با آموزش والدین به تنهایى تركیب آموزش والدین و مهارتهاى اجتماعى مى تواند منجر به اثرات قوى ترى بر روى والدین و كودكان شوند اما این یافته نیازمند تكرار از سوى مطالعات بیشتر است.
* برنامه هاى درمانى كوتاه
برنامه درمانى كوتاه براى كودكان
ADHD( یا STP) نوعى برنامه ۸ هفته اى براى بیماران سرپایى است كه مؤلفه هاى درمانى ADHD (مبتنى بر مدارك و شواهد) نظیر آموزش هفتگى مبتنى بر گروه، سیستم امتیازى یا ژتونى، تقویت مثبت (مثل نخستین) در خواستهاى مؤثر، وقفه ، DRC ، آموزش مهارتهاى اجتماعى، ورزشى و مهارتهاى حل مسأله را تركیب مى كند.این درمانها با هدف بهبود روابط با همسالان، تعاملات با بزرگسالان،عملكردتحصیلى، كارآیى خوددر كل موقعیتهاى تحصیلى و تفریحى به كار گرفته مى شوند.
بسیارى از مطالعات اثر بخشى مؤلفه هاى این درمان یعنى
STPرا اثبات كرده اند.مثلاً دو مطالعه پیشرفتهاى به دست آمده از STP را از طریق مقایسه ارزیابیهاى پیش و پس از درمان آشكار ساخت.سایرین نیز سودمندى STP را در مداخلات جامع رفتارى كه شامل آموزش طولانى مدت و مداخلات مدرسه اى مى شوند، روشن ساخته اند.
نتایج پیش و پس از ارزیابى
STP حاكى از كاهش معنى دار آمارى دردرجه بندى والدین از نشانگان و اختلال و نیز ارزیابى بهبود عملكردى در چندین حوزه(مانند پیروى از قانون، فعالیت در كلاس، مهارتهاى ورزشى و عزت نفس)است. ارزیابى این حیطه ها از سوى معلمان و مشاوران STP در پایان هر برنامه انجام شده بود.این یافته نشان دهنده اثرات رفتارى عمده STP در چند حیطه مهم عملكرد هستند كه از طریق چندین درجه بندى كننده گزارش شده اند.نتایج بدست آمده در انواع شرایط بوم شناختى، تشخیصى و اجتماعى- اقتصادى (مثلاً كودكانى كه اختلال پرخاشگرى هم بود را نشان مى دهند،زندگى در خانواده تك والد در مقابل خانواده هایى با هر دو والد،زمینه هاى اقتصادى گوناگون)مشابه بودند.
نتایج مشابه به دست آمده به عنوان بخشى از مطالعه
MTA اجرا شدند.در زیر نمونه اى ازMTA مقایسه ارزیابى پیش و پس از درمان ،اطلاعات سیستم امتیازى، DRC، ارزیابیهاى بهبود درجه بندى رضایت والدین، اثرات بسیار عمده درمان رفتارى را بر كودكان درمان شده یا درمان نشده در طول STP اثبات كرد.
ادبیات پژوهشى موجود پیشنهاد مى كنند كه
STP مداخله اى مؤثر است وقویاً عملكرد اجتماعى كودكان ADHD- وراى آن چیزى است كه از طریق درمانهاى رفتارى سنتى (مبتنى بر كلینیك) انجام مى شود -مشخص مى سازند بررسیهاى بیشتر نیازمند به كار گیرى طرح هاى كنترل شده، بین گروهى هستند كه به دقت اثرات مربوط به مؤلفه هاى درمانى خاص STP را پیاده و اجرا كنند.
* مداخلات تركیبى رفتارى - دارویى
بسیارى از مطالعات به مقایسه درمان داروهاى محرك با درمانهاى رفتارى و یا مداخلات تركیبى رفتارى - داروشناختى براى كودكان
ADHD پرداخته اند.
بزرگترین نمونه، یك مطالعه
MTA چهارده ماهه بود كه ۵۷۹ كودك ADHD نوع مركب در سنین ۷و۹سال را در بر مى گرفت.كودكان به صورت تصادفى در یكى از چهار گروه درمانى:
۱- درمان رفتارى نظیر درمان گسترده با ۳۵ جلسه اموزش به والدین،آموزش مدیریت رفتارى در كلاس براى معلمان و جلسات مشاوره اى دو ماه یك بار به مدت یك هفته و STP
۲- مدیریت دارویى نظیر داروهاى محرك (ایمى پیرامین براى غیر پاسخ دهندگان) در نظر گرفتن سه دوره زمانى در روز براى مطالعه
۳- درمانهاى رفتارى مركب و مدیریت دارویى
۴- كنترل مقایسه اجتماعى كه در آن والدین جهت جستجوى درمان به وسیله یك فراهم كننده آزاد بودند(تقریباً دارو را دریافت كرده بودند)
نتایج این بررسى نشان داد كه مدیریت دارویى دقیق در توجه به نشانگان
ADHD
به اندازه درمانهاى مركب اثر بخش بوده است.
با توجه به بسیارى از اهداف درمانى معتبر اجتماعى(نظیر حیطه هاى آسیب عملكردى )،مهارت هاى اجتماعى بهبود یافته، روابط والد - كودك مانند كاهش یافتن شیوه هاى سخت و نامؤثر برخورد والدین ،مشخص شد كه درمانهاى مركب بهتر از درمانهاى دارویى به تنهایى هستند.تحلیلهاى دوم نیز از برترى این درمانها در به هنجار سازى رفتار حمایت مى كنند.
همچنین درمانهاى مذكور ممكن است این شرایط را فراهم آورند كه براى مدیریت رفتار در محیط هاى خانه و مدرسه ،مقادیر پایین تر دارو به كار گرفته شوند.این امر مى تواند سبب افزایش رضایت از درمان گردد.

منبع: اینترنت

 

نوع مطلب : اختلالات یادگیری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 11:22 ق.ظ
Glad to be one of several visitors on this awful web site :D.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 06:09 ب.ظ
Excellent post however , I was wondering if you could write
a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Kudos!
یکشنبه 29 خرداد 1390 03:52 ب.ظ
سلام. لطفا در مورد چگونگی برخورد با این دنش آموزان بیشتر توضیح دهید
چهارشنبه 25 خرداد 1390 10:34 ق.ظ
دستتون خیلی درد نکنه امیدوارم همیشه موفق باشیدوبلاگ خیلی خوبیه من که لذت بردم
خلیل حسین پناهیاز لطف شما سپاسگذاریم منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Flag Counter